נוהל הצבעה ממוחשבת – גבעת חיים מאוחד

 
נוהל זה נועד להסדיר את קיומה של הצבעה ממוחשבת כהגדרתה להלן, בנושאים העומדים להכרעת חברי האסיפה הכללית, וזאת בנוסף להותרת האפשרות להצביע בקלפי מסורתית עבור כל חבר שאינו מעוניין/יכול להצביע בהצבעה ממוחשבת, מכל סיבה שהיא.
ככלל מוצע לקיים הצבעה ממוחשבת בכל הנושאים המגיעים לדיון באסיפת הקיבוץ והמצריכים קבלת החלטה בקלפי, אך למעט המקרים המתוארים בסעיף 3ב'.
תכלית נוהל זה הינה מחד, לאפשר הצבעה באמצעים טכנולוגיים, תוך שימוש באמצעי אבטחה, ובכך להרחיב את השתתפות החברים בהצבעות ומאידך, להבטיח המשך הצבעה באמצעות קלפי מסורתית, כהגדרתה להלן, על מנת שלא לשלול חלילה מחברים אשר מתקשים בשימוש באמצעים טכנולוגיים או שאין להם אמצעים כאלו את היכולת להיות שותפים מלאים להצבעות. 
ככל שיימצא כי נוהל זה סותר את האמור בתקנון הקלפי שאושר באסיפה הכללית מיום 12.2.2010 יגבר האמור בנוהל זה.
הגדרות
 • "קלפי מסורתית" – הצבעה מאחורי פרגוד המוצב בקיבוץ (במקום מרכזי ונגיש לחברים, עליו תחליט וועדת קלפי) ע"י בחירת פתק הצבעה או סימון על פתק הצבעה, והכנסתו לתיבה המשמשת כמתקן אחסנה במהלך ימי ההצבעה.
 • "הצבעה ממוחשבת - קלפי" - הצבעה מאחורי פרגוד המוצב בקיבוץ (במקום מרכזי ונגיש לחברים, עליו תחליט וועדת קלפי), כאשר חלף הצבעה באמצעות פתקים תערך בהצבעה ע"י שימוש במכשיר אלקטרוני/מחשב.
 • "הצבעה ממוחשבת - אינטרנטית" – הצבעה באמצעות מכשיר מותאם המחובר לרשת האינטרנט ונמצא ברשות החבר.
 • "הצבעה ממוחשבת" – הצבעה ממוחשבת -  קלפי והצבעה ממוחשבת - אינטרנטית.
המבוא וההגדרות הינם חלק בלתי נפרד מנוהל זה.
 1. הודעה על קיום הצבעה ממוחשבת והסבר מקדים
  הודעה על קיום הצבעה ממוחשבת, נושאיה, מועדיה, והסברים במידת הצורך, יפורסמו לפחות 72 שעות לפני תחילת ההצבעה.
 
 1. מועד קיום ההצבעה הממוחשבת
  ההצבעה תתקיים לכל הפחות במהלך יומיים רצופים, החל מהשעה 08:00 של יום ההצבעה הראשון ועד השעה 13:00 של יום המחרת.
  בדרך כלל תתקיים ההצבעה בימי חמישי-שישי, עם זאת רשאית ועדת הקלפי לשנות את ימי ההצבעה ולהאריך את שעות ההצבעה.


   
 2. מתי לא ניתן לקיים הצבעה ממוחשבת -
  ככלל, תתקיים במקביל הצבעה בקלפי מסורתית ובצידה גם הצבעה ממוחשבת, וזאת בכפוף למפורט להלן:
  1. הצבעה ממוחשבת אינטרנטית לא תותר אם הוגשה לוועדת הקלפי בקשה ע"י יותר מ 10% מהחברים לבצע הצבעה בקלפי מסורתית והצבעה ממוחשבת-קלפי, עד 2 ימים לפני מועד ההצבעה. במקרה כזה תתקיים הצבעה בקלפי מסורתית והצבעה ממוחשבת-קלפי ביחס לאותה הצעת החלטה.
  2. הצבעה ממוחשבת אינטרנטית לא תותר בהצבעה שעניינה בחירות לרשויות האגודה או תיקון תקנון האגודה.
  3. הצבעה ממוחשבת לא תותר אם קיימת בעיה טכנית המונעת תפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת.
 
 1. אופן ההצבעה הממוחשבת
  ההצבעה תוכל להתבצע בכל אחת מדרכים אלה:
  1. באמצעות המחשב הביתי או "מחשב" אחר או באמצעות הטלפון הנייד החכם או כל מכשיר טכנולוגי היודע להתממשק עם תוכנת ההצבעה (הצבעה ממוחשבת–אינטרנטית)
  2. באמצעות עמדת מחשב\טאבלט שתוצב במקביל לקלפי המסורתית, ובזמן שמתנהלת ההצבעה בקלפי מסורתית (הצבעה ממוחשבת-קלפי).
 
 1. נוהל ההצבעה בקלפי המסורתית ובהצבעה ממוחשבת-קלפי
  1. הצבעה בקלפי מסורתית והצבעה ממוחשבת-קלפי, יתקיימו בנוכחות לפחות שני חברים האחראיים על פעילות הקלפי באותה עת.
   משך  פתיחת הקלפי המסורתית והצבעה ממוחשבת-קלפי יקבע על פי הנוסחה הבאה:  כל 30 מצביעים שהצביעו בקלפי המסורתית\ממוחשבת-קלפי הקודמת, יחייבו את פתיחת הקלפי המסורתית\ממוחשבת-קלפי לשעה (לדוגמא – 70 מצביעים בקלפי הקודמת, יחייבו את פתיחת הקלפי הבאה לשלוש שעות).
   עם זאת, הקלפי המסורתית תהיה פתוחה לכל הפחות שעה אחת אך לא יותר מהנהוג כיום (ינואר 2019).

   למען הסר ספק-
   הצבעה בקלפי מסורתית, תתקיים בכל נושא ועניין העולה להצבעה, כולל בכול הנושאים העולים להצבעות  ממוחשבות.
   סעיף זה ניתן לשנות רק באסיפה (בהצבעה בקלפי מסורתית ובהצבעה ממוחשבת - קלפי), ברוב של 2/3 מבין המצביעים
   .
    
  2. תפקידם של חברי ועדת הקלפי יהיה, בין היתר, לתת סיוע טכני למצביעים המעוניינים לבצע את ההצבעה בעמדת ההצבעה הממוחשבת-קלפי.
  3. היום והשעות בהן תהיה פתוחה הקלפי המסורתית וההצבעה ממוחשבת-קלפי ייקבעו ע"י ועדת הקלפי ויפורסמו מראש.
  4. דפי ההצבעה שיאספו בתיבת הקלפי יוכנסו למערכת ההצבעה הממוחשבת ע"י חברי ועדת הקלפי מיד בתום ההצבעה לאחר ספירת הקולות. 
 1. כניסה למערכת לביצוע ההצבעה ממוחשבת אינטרנטית
  1. בהצבעה יוכלו להשתתף רק מי שרשומים כרשאים להשתתף בהצבעה האמורה.
  2. הודעה על תחילת ההצבעה תישלח ע"י מסרון או באמצעות אפליקציה או הודעת אימייל. כמו כן תישלחנה תזכורות.
  3. לצורך ביצוע ההצבעה הממוחשבת יהיה על כל מצביע להיכנס לאתר/יישומון, להקליד במקום המתאים את נתוני הזיהוי הייחודים לו ואת הקוד שיקבל מיד לאחר מכן ולבצע את ההצבעה.
  4. לא ניתן יהיה להצביע לאחר סיום מועד ההצבעה.
 
 1. חובת הצבעה על כל הנושאים המובאים להצבעה
  מערכת ההצבעה הממוחשבת מחייבת התייחסות לכל הנושאים הרשומים להצבעה. אי לכך, בכל נושא המובא להצבעה תופיע גם האפשרות לסמן "נמנע", שמובנו: אי השתתפות בהצבעה בנושא זה.    
כל חבר זכאי לבחור באופן ההצבעה המתאים לו מתוך האופציות הניתנות ע"י וועדת קלפי ובלבד שניצל את זכות ההצבעה פעם אחת בלבד.
 1. חשאיות ההצבעה ובטיחות המערכת
  תחת סעיף זה מוגדרים ומפורטים עקרונות, אמצעים, שיטות ותקני אבטחת מיידע מחייבים, על מנת להבטיח שההצבעה תהיה אישית, חשאית וחופשית, ללא חשש מהתערבות חיצונית והטיית התוצאות.
  1. הגישה למערכת הממוחשבת ולכל מרכיביה מותרת לחברי וועדת הקלפי בלבד.
  2. לא תתאפשר הצבעה כפולה (הצבעה של אותו חבר פעמיים ויותר בקלפי הממוחשבת ו \או קלפי מסורתית) בשום צורה שהיא.
  3. בשום שלב בהצבעה ולאחריה, לא ניתן יהיה לדעת מה הצביע חבר מסוים, ונתון זה לא יישמר במערכת.
  4. במהלך ההצבעה, נתוני ההצבעה, לא יימסרו לשום גורם.  
   נתוני ההצבעה כוללים את מספר החברים שהצביעו  בכל שלב, את זהות החברים שטרם הצביעו ואת התפלגות המצביעים בעד ונגד.
  5. ניתן יהיה להשתמש בנתוני תהליך ההצבעה לאחר ההצבעה לצורך ייעול הצבעות עתידיות (זמני פתיחת קלפי וכו'). בשום מקרה לא יעשה שימוש בזהות המצביעים.
  6. הצבעת החבר תתאפשר רק באמצעות שילוב של נתוני הזיהוי הייחודים לו  וקוד אישי שיקבל בהודעת סמס או אימייל. היה ואין ברשות החבר מכשיר תואם לקבלת הודעה, תתבצע הצבעתו אך ורק בקלפי מסורתית או בהצבעה ממוחשבת - תצורת קלפי, שם תתאפשר הצבעתו בעזרת זיהוי ע"י אחראי הקלפי.
  7. במקרה וישנה בעיה לחבר להתחבר למערכת ההצבעה הממוחשבת-אינטרנטית (בעיית סיסמא , קוד וכו') , תינתן תמיכה מתאימה ע"י חברי וועדת קלפי ונותן השרות (דהיינו – החברה המספקת את תוכנת ההצבעה).
  8. תקני ושיטות האבטחה למערכת ההצבעה הממוחשבת, יסופקו לוועדת קלפי על ידי נותן השרות.
  9. באחריות וועדת הקלפי לוודא את יישום תקני ושיטות האבטחה הנ"ל, ולאשר שהינם מספקים ומבטיחים יישום של כל המפורט בנספח זה.

    
למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה בין סעיפי נוהל זה ובין פקודת האגודות השיתופיות או התקנות מכוחה וכן תקנון הקיבוץ, יגברו הוראות הדין, פקודת האגודות השיתופיות ותקנון הקיבוץ (על פי סדר זה).